Vedtægter for Tåsinge L´hombreklub

 

§ 1    Foreningens navn er Tåsinge L´hombreklub

          Klubben er stiftet 11.10.1965. Dens hjemsted er Tåsinge, og dens adresse er formandens bopæl.

        

§ 2    Foreningens formål er at samle medlemmerne til selskabeligt l´hombrespil samt at spille turnering.     

         Udgifter i forbindelse med en sådan turnering afholdes af deltagerne.

         Før nye spillere optages, skal disse prøvespille med bestyrelsen og godkendes af denne.

         Klubben er medlem af Dansk L´hombre Union og Fyns L´hombre Union og medlemmerne kan deltage i   

         disses turneringer.

 

§ 3    Der afholdes klubaften én gang ugentligt, nemlig mandag aften. Sæsonen går fra 1. mandag i september

         til sidste mandag i maj. Der spilles fra kl. 19.00 til kl. 23.00. Spillernes plads afgøres ved lodtrækning. Der spilles

         efter Dansk L´hombre Unions regler, dog med disse undtagelser: man kan, om ønsket, gå med på købe nolo,

        og der spilles med født Grand

        

§ 4    Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og opkræves ved sæsonens begyndelse.

         I tilfælde af ”9 Matadorer” tilfalder de obligate 20.00 kr. fra de 3 spillere ved bordet den      

         heldige spiller, mens alle andre tilstedeværende spillere erlægger 20.00 kr. til klubbens kasse.

 

§ 5    Klubben ledes af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen,

         således at 2 medlemmer er på valg i lige år, og 3 på valg i ulige år. Regnskabsåret er fra o1.o4. til 31.03.

 

§ 6    Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed; den ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

         Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle forslag på generalforsamlingen

        afgøres ved simpelt stemmeflertal. Om forhandlingerne på generalforsamlingen og ved bestyrelsesmøder

         føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

       

§ 7    Ordinær generalforsamling skal holdes i april måned. Dagsordenen skal mindst omfatte flg. punkter:

1.        Valg af dirigent

2.        Formandens beretning

3.        Kassererens beretning

4.        Indkomne forslag

5.        Valg af 2, hhv 3 bestyrelsesmedlemmer

6.        Valg af 1 suppleant

7.        Valg af revisor

8.        Eventuelt

 

§ 8    Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

 

§ 9    I tilfælde af foreningens opløsning bemyndiges bestyrelsen til at træffe bestemmelse om anvendelse af den 

         eventuelle kassebeholdning.     

 

Tåsinge, 18.04.2011